rodinné oslavy

mám otázku

práca

Zásady ochrany osobných údajov

 

Ochrana súkromia našich klientov je pre nás dôležitá. Nasledovné podmienky slúžia pre Vás, aby ste mali prehľad najmä o tom, prečo, ako, aké údaje o Vás spracúvame a aké máte práva.

 

Prevádzkovateľom je:

LPJ – GASTRO, s. r. o.

Prekážka 724/5 033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 44 127 472, DIČ: 202 262 2019, IČ DPH: SK2022622019

Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky (0907 318 050), e-mailom (info@urbanrestaurant.sk) alebo poštou na adrese nášho sídla.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime predovšetkým:

 

 • Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR”),
 • ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa na nás vzťahujú,
 • zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • a ďalšími predpismi.

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 

Vaše osobné údaje potrebujeme najmä preto:

 • aby sme plnili rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; článok 6 ods. 1 písm. b), c) a f) GDPR.
 • aby sme chránili oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb; článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 • aby sme Vás mohli v budúcnosti kontaktovať s ponukou našich  služieb.

 

Komu môžu byť údaje sprístupnené

 

Sme viazaní mlčanlivosťou a rovnakou povinnosťou zaväzujeme akúkoľvek osobu, ktorá sa dostane do styku s osobnými údajmi. Osobné údaje fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti, napr.:

 • zamestnancom,
 • zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom,
 • našim účtovným a daňovým poradcom,
 • poskytovateľom softvérového vybavenia.

 

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru nezamýšľame.

 

Doba spracúvania osobných údajov

 

Osobné údaje spracúvame len do času, pokiaľ ich potrebujeme na vymedzený účel. Po tejto dobe ich uchovávame/archivujeme.

 

Ako získavame Vaše osobné údaje

 

Najčastejšie získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás ako našich klientov. V takomto prípade je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, prípadné odmietnutie poskytnutia niektorých osobných údajov môže mať vplyv na kvalitu poskytnutej právnej služby. Osobné údaje o Vás môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.
Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje spravidla získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo iných zákonných zdrojov. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania, a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať naše povolanie.

 

Vaše práva dotknutej osoby

 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
Ako klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj žiadať ich opravu.

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

 

Spracúvanie súborov cookies

 

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením Vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre Vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať Vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky, napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely správneho zobrazovania internetovej stránky a sledovania návštevnosti. Použité súbory cookies nespracúvajú žiadne osobné údaje, vrátane IP adresy, geografickej polohy alebo histórie prechádzaného obsahu.

Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

ZDIEĽAJ